Home textile exportes மற்ற ஜவுளிப் பிரிவுகளை விட வேகமாக வீழ்ச்சியிலிருந்து வெளிவருகின்றனர், Work From Home மக்களிடமிருந்து தேவை அதிகரித்து, தொற்றுநோய்களுக்கு மத்தியில் சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து கூர்மையான கவனம் செலுத்துகின்றனர்.

இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்ட 50 நிறுவனங்களின் கிரிசில் பகுப்பாய்வின்படி, வீட்டு ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர்களின்... (More)